Direct contact? 088 - 52 86 310

Bereikbaar van 08:30 - 17:30

Mijn retourzendingen

  Mag ik mijn bestelde producten retourneren?

U mag uw bestelde producten retourneren, zolang dit binnen een periode is van 30 dagen. Deze retourtermijn gaat in op de dag dat u uw bestelling ontvangt. Heeft u uw bestelling retour gestuurd? Dan zorgen wij ervoor dat u zo snel mogelijk uw te veel betaalde geld terugkrijgt.

  Retourvoorwaarden

8.1. Koper is gerechtigd de door Verkoper aan hem geleverde zaken binnen dertig dagen na ontvangst hiervan te retourneren. Verkoper aanvaardt geretourneerde zaken slechts indien en voorzover deze aan het door Verkoper opgegeven adres zijn afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Verkoper deze zaken aan Koper had afgeleverd. Op verzoek van Koper kan Verkoper de te retourneren goederen ophalen op de plaats waar deze door Verkoper zijn afgeleverd. Het transport geschiedt op rekening en risico van Koper. Verkoper is gerechtigd de kosten van het transport aan Koper door te berekenen.

8.2. Reclameringen door Koper kunnen uitsluitend geschieden terzake van ontbrekende of niet bestelde zaken alsmede terzake van uiterlijke waarneembare gebreken van zaken of uitgevoerde diensten. Reclameringen dienen schriftelijk te geschieden en binnen 5 dagen na ontvangst van de zaken door Koper c.q. na de dag waarop Koper over de zaken diende te kunnen beschikken, door Verkoper te zijn ontvangen. Na het verstrijken van deze termijn wordt Koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard. In geval van ontbrekende of niet bestelde goederen dient Koper de vrachtbrief c.q. de paklijst, waarop de manco's zijn aangegeven, bij bovenbedoelde brief te voegen. In geval van uiterlijk waarneembare gebreken van zaken heeft Verkoper de keuze de betreffende zaken te vervangen, te repareren dan wel terug te nemen tegen creditering van Koper. Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt ieder recht van Koper op reclamering. Verkoper aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover hij met de terugzending tevoren heeft ingestemd en indien de zaken aan het door Verkoper op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Verkoper deze zaken aan Koper had afgeleverd. Kosten van (de)montage zijn voor rekening van Koper.

8.3. Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.

8.4. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

8.5. Reclamering van Koper op grond van dit artikel, laten zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper onverlet.

8.6. Creditering bij retourneringen en retourzendingen vindt plaats op basis van de aan de Koper in rekening gebrachte koopprijs.

  Heeft u meer vragen over retourneren?

Neem dan snel contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 088 - 52 86 310 of via e-mail [email protected]. Dan helpen wij u graag met al uw vraagstukken!