Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Laundryshop.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Laundryshop.nl

gevestigd aan de Dobbeweg 18 te Voorschoten, ingeschreven in het

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24354158;

 1. klant: het bedrijf dat met Laundryshop.nl een overeenkomst aangaat;
 2. overeenkomst: de overeenkomst tussen Laundryshop.nl en de klant;
 3. product: het product dat Laundryshop.nl levert;
 4. locatie: de locatie waar het product door Laundryshop.nl in opdracht van de klant

geïnstalleerd dient te worden.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1. Op alle overeenkomsten tussen Laundryshop.nl en de klant zijn deze algemene voorwaarden

van toepassing.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze

uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of

vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden

volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Laundryshop.nl

vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de

oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5. Indien Laundryshop.nl niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt,

betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Laundryshop.nl in

enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de

bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6. Laundryshop.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en op de

bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. De klant wordt schriftelijk of via de

e-mail van de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden en van de datum van

inwerkingtreding op de hoogte gesteld.

 

Artikel 3. Aanbod en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Laundryshop.nl zijn geheel vrijblijvend.

3.2. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, aanbiedingen, offertes,

overeenkomsten, e-mailberichten of overige publicaties van Laundryshop.nl binden Laundryshop.nl niet.

3.3. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen of

opdrachten.

3.4. De door Laundryshop.nl aan de klant verstrekte offertes en overige bescheiden mogen

zonder toestemming van Laundryshop.nl niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage

gegeven worden.

 

Artikel 4. Overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat Laundryshop.nl de bestelling van de klant schriftelijk

of via de e-mail heeft bevestigd dan wel nadat de klant op enige wijze uitdrukkelijk akkoord is

gegaan met het aanbod van Laundryshop.nl, bijvoorbeeld middels het ondertekenen van de

overeenkomst of offerte.

4.2. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Bij

schriftelijke bevestiging van een order door Laundryshop.nl geldt de inhoud van de

orderbevestiging als de inhoud van de overeenkomst. Geeft de orderbevestiging de door de

klant geplaatste bestelling niet correct weer, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te

nemen met Laundryshop.nl.

4.3. Aanbiedingen van of opdrachten aan een agent of vertegenwoordiger van Laundryshop.nl

binden Laundryshop.nl slechts voor zover Laundryshop.nl deze schriftelijk of via de e-mail

heeft bevestigd.

4.4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en/of

toezeggingen door personeel van Laundryshop.nl of namens Laundryshop.nl gedaan door

agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen en/of wederverkopers van Laundryshop.nl, binden Laundryshop.nl slechts indien deze door Laundryshop.nl schriftelijk zijn

bevestigd op Laundryshop.nl briefpapier.

4.5. Een tot stand gekomen overeenkomst kan slechts door de klant worden geannuleerd, indien

Laundryshop.nl hiermee instemt.

4.6. Als de klant de bestelling wenst te wijzigen, dan kan dat financiële gevolgen hebben. De

bestelling kan pas gewijzigd worden nadat de klant akkoord is gegaan met de eventuele

extra kosten.

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. Laundryshop.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de

eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2. Laundryshop.nl voert de werkzaamheden uit binnen de normale werktijden van Laundryshop.nl, tenzij anders is overeengekomen.

5.3. Laundryshop.nl is gerechtigd de werkzaamheden door derden te laten verrichten of derden

bij de uitvoering van een opdracht te betrekken.

5.4. Laundryshop.nl zal bij het uitvoeren van de werkzaamheden waar het de daarbij door hem te

leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van materialen in de normaal

gangbare handelskwaliteit.

 

Artikel 6. Verplichtingen van de klant

6.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan Laundryshop.nl aangeeft

dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Laundryshop.nl worden

verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken

niet tijdig aan Laundryshop.nl zijn verstrekt, dan heeft Laundryshop.nl het recht de uitvoering

van de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst te ontbinden en/of de uit de

vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.2. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig

voor rekening en risico van de klant.

6.3. De klant is gehouden Laundryshop.nl onverwijld te informeren omtrent feiten en

omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen

zijn.

6.4. De klant vrijwaart Laundryshop.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met

de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

6.5. De klant is verplicht het geleverde product enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of

de technische specificaties. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste

toepassing in zijn organisatie van het product.

 

Artikel 7. Installatie

7.1. Indien Laundryshop.nl in opdracht van de klant het product installeert, dan zijn, onverminderd

de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen opgenomen in dit

artikel van toepassing.

7.2. De klant dient ervoor zorg te dragen dat, voor zover van toepassing:

 1. de locatie goed toegankelijk is voor de transportmiddelen van Laundryshop.nl;
 2. de locatie geschikt is voor het installeren van de producten;
 3. de tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen waarop de door Laundryshop.nl te

verrichten werkzaamheden gebaseerd zijn, volledig en juist zijn;

 1. Laundryshop.nl zijn gereedschappen en materialen veilig in een afgesloten voor Laundryshop.nl toegankelijke ruimte kan opslaan;
 1. Laundryshop.nl de benodigde voorzieningen en faciliteiten beschikbaar worden gesteld.

7.3. Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden

heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het (laten) verrichten van bepaalde

werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of (laten) uitvoeren.

Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk.

7.4. De klant stelt Laundryshop.nl in staat de werkzaamheden ongestoord, op een goede veilige

manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst uit te kunnen voeren.

7.5. De in, op en boven de locatie aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar, welke

de uitvoering van de werkzaamheden door Laundryshop.nl kunnen belemmeren, moeten

door de klant voor de aanvang van de werkzaamheden worden verwijderd. Indien door

dergelijke obstakels schade aan materiaal van Laundryshop.nl ontstaat en/of de uitvoering

van de werkzaamheden wordt vertraagd, dan zullen de kosten hiervan door Laundryshop.nl

aan de klant in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8. Prijzen

8.1. Prijzen zijn inclusief emballage, tenzij de producten verpakt zijn in leenemballage en inclusief

de kosten van het vervoer binnen Nederland naar de klant, tenzij anders is overeengekomen,

doch exclusief BTW.

8.2. De vermelde prijzen voor de producten zijn exclusief de installatiekosten.

8.3. Laundryshop.nl is gerechtigd prijswijzigingen als gevolg van invoering of wijziging van

voorschriften en/of maatregelen van overheids- of andere instanties door te berekenen in zijn

verkoopprijzen, voor zover voorgenomen invoering of wijziging ten tijde van het afsluiten van

de overeenkomst niet zeker was of hem redelijkerwijs niet bekend kon zijn.

 

Artikel 9. Betaling

9.1. Betaling dient zonder enige korting of compensatie te geschieden binnen 14 dagen na de

datum van de factuur, of zodanige andere termijn als is overeengekomen en op de factuur

vermeld.

9.2. Ingeval van niet (tijdige) betaling is de klant automatisch in gebreke en zonder

ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan

de datum van betaling aan Laundryshop.nl over het uitstaande bedrag een onmiddellijk

opeisbare rente, gelijk aan de wettelijke handelsrente verschuldigd.

9.3. Alle door Laundryshop.nl ter inning van de uitstaande bedragen te maken incassokosten

zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de klant. De

buitengerechtelijke incassokosten worden geacht ten minste 15% van het gevorderde te

bedragen. Een en ander geldt ook in geval van faillissement of surseance van betaling.

9.4. Eventuele geschillen tussen de klant en Laundryshop.nl over kwaliteit of uit anderen hoofde

door de klant ingediende reclames geven de klant niet het recht zijn betalingsverplichtingen

op te schorten.

9.5. Onverschillig hoe de betalingscondities ook luiden, heeft Laundryshop.nl te allen tijde het

recht de producten onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidsstelling

in de door hem gewenste vorm te verlangen.

9.6. Het is de klant niet toegestaan enige vordering uit welken hoofde ook met het hem in

rekening gebrachte bedrag te verrekenen.

9.7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de

vorderingen van Laundryshop.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar.

9.8. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en

vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van

deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande

hoofdsom.

 

Artikel 10. Levering

10.1. De producten worden geleverd op het met de klant overeengekomen adres.

10.2. Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leveranties

algemeen gebruikelijk zijn. De producten worden op het afleveradres door de klant gelost. De

klant moet op het afleveradres voor voldoende laad - en losfaciliteiten zorgdragen. Voor het

lossen van de producten en het laden van eventuele retourvracht zal de klant voldoende

personeel en mechanische hulpmiddelen om niet ter beschikking stellen.

10.3. Kunnen de producten niet afgeleverd worden op de door de klant opgegeven afleverlocatie,

dan worden de eventuele extra kosten die Laundryshop.nl daardoor heeft moeten maken aan

de klant in rekening gebracht.

10.4. De door Laundryshop.nl opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering en niet als fatale

termijnen te beschouwen.

10.5. Indien de klant een aanbetaling dient te voldoen, dan vangt de leveringstermijn aan op het

moment dat Laundryshop.nl de aanbetaling van de klant heeft ontvangen.

10.6. In het geval dat een met de klant overeengekomen (op)levertijd wordt overschreden ten

gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Laundryshop.nl ligt en niet aan

zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van

deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij

ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

10.7. Overschrijding van de opgegeven (op)levertijd geeft in geen geval recht op

schadevergoeding.

10.8. Indien Laundryshop.nl weet of het vermoeden heeft dat hij niet tijdig kan opleveren, dan zal

Laundryshop.nl de klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

10.9. De klant is verplicht de bestelde producten af te nemen. Worden de producten door de klant

niet afgenomen, dan worden de producten voor rekening en risico van de klant opgeslagen

en heeft Laundryshop.nl het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van

Laundryshop.nl om schadevergoeding van de klant te vorderen.

 

Artikel 11. Vervoer

11.1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt door Laundryshop.nl bepaald.

Eventuele specifieke wensen van de klant inzake het transport/de verzendingen worden slechts

uitgevoerd indien de klant verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

11.2. Tenzij anders is overeengekomen, worden de producten franco geleverd. Bij franco levering

wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooraf anders is

overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste

van de klant.

11.3. Eventuele transportschade dient door de klant zo spoedig mogelijk na de levering aan Laundryshop.nl kenbaar te worden gemaakt.

 

Artikel 12. Garantie

12.1. Laundryshop.nl verleent de klant de garantie op de producten zoals omschreven in dit artikel.

Duur en aanvang van de garantie

12.2. De garantietermijn bedraagt: 12 maanden voor professionele producten die volgens de

voorschriften zijn gebruikt, tenzij anders is overeengekomen.

12.3. De garantietermijn begint op de leverdatum van het product. De garantietermijn wordt niet

verlengd door garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringen in het kader van garantie.

Inhoud en omvang van de garantie

12.4. Op de door Laundryshop.nl geleverde producten wordt voor zover deze zijn betrokken van

derden door Laundryshop.nl niet meer garantie gegeven dan aan Laundryshop.nl door zijn

leveranciers wordt gegeven, tenzij anders is overeengekomen. Voor geleverde producten

met fabrieksgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek of importeur gestelde

garantiebepalingen. Deze garantiebepalingen worden voor of bij de levering van de

producten aan de klant verstrekt.

12.5. Indien Laundryshop.nl de garantieclaim van de klant accepteert, dan worden gebreken

binnen een redelijke termijn kosteloos verholpen, hetzij door reparatie, hetzij door de

betreffende onderdelen te vervangen. De hieruit voortvloeiende kosten (transportkosten,

voorrijkosten, arbeidsloon en kosten van onderdelen) zijn voor rekening van Laundryshop.nl.

De vervangen onderdelen of apparaten worden eigendom van Laundryshop.nl.

12.6. De garantie geldt slechts indien de klant aan al zijn verplichtingen, welke dan ook, heeft

voldaan. Het beweerlijk niet nakomen door Laundryshop.nl van zijn reparatieverplichtingen

ontslaat de klant niet van zijn verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met Laundryshop.nl gesloten overeenkomst.

12.7. De garantie omvat niet de levering van verbruiksgoederen en toebehoren.

12.8. De garantieverplichtingen van Laundryshop.nl vervallen in de volgende gevallen onmiddellijk:

 1. indien de klant gedurende de garantietermijn zonder de voorafgaande toestemming van

Laundryshop.nl, reparaties of veranderingen verricht of laat verrichten aan het product;

 1. indien de klant niet, of nog niet, aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

Beperking van de garantie

12.9. Buiten de garantie vallen gebreken en storingen als gevolg van:

 1. Onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de

geldende (veiligheids)voorschriften of de aanwijzingen in de gebruiks-, installatie- en/of

montagehandleiding;

 1. Onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting;
 2. Externe invloeden, zoals schade als gevolg van stoten of slaan, schade door

weersinvloeden of andere natuurlijke verschijnselen;

 1. Reparaties en aanpassingen die zijn uitgevoerd door serviceorganisaties die niet door

Laundryshop.nl voor deze werkzaamheden zijn geschoold en geautoriseerd;

 1. Gebruik van niet-originele onderdelen en niet door Laundryshop.nl vrijgegeven

toebehoren;

 1. Het niet uitvoeren van de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden zoals

voorgeschreven in de gebruiksaanwijzing;

 1. Het niet functioneren van onderdelen die de klant op eenvoudige wijze zelf kan

vervangen en waarvan de vervanging in de gebruiksaanwijzing van het betrokken

product is beschreven, zoals bijvoorbeeld verlichting;

 1. Stroom- en spanningsschommelingen, die buiten het door Laundryshop.nl aangegeven

tolerantiebereik liggen;

 1. Verstoppingen;
 2. Het plaatsen in de buurt of op een foutieve constructie en/of foutief aangesloten

producten;

 1. Het onstabiel plaatsen en laten staan van een product;
 2. In de ruimte waarin het geleverde product staat sprake is van bovenmatige vorst en/of

stof invloeden;

 1. Vliegen en/of ongedierte de aard bevatten van het defect;
 2. Stralingen rondom het product waardoor het product defecten vertoont;
 3. Vochtige ruimtes;
 4. Vandalisme, verwaarlozing, ondeskundig gebruik en het in werking laten van het product

bij lekkage/defecten.

12.10. Is er sprake van een gebrek die het gevolg is van een van de situaties opgesomd in artikel

12.9, en Laundryshop.nl verhelpt in opdracht van de klant het gebrek, dan worden de kosten

voor deze werkzaamheden aan de klant in rekening gebracht.

 

Artikel 13. Reclames

13.1. De geleverde producten dienen door de klant direct na ontvangst te worden onderzocht.

13.2. Zichtbare gebreken dienen uiterlijk na 8 dagen na de levering schriftelijk bij Laundryshop.nl te

worden gemeld.

13.3. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen

in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking leveren geen grond tot reclame op. Reclames worden

niet (verder) in behandeling genomen indien een van de situaties zoals omschreven in artikel

12.9 van toepassing is.

13.4. Reclames, waaronder begrepen reclames t.a.v. onze garantieverplichtingen, geven de klant

nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

13.5. Indien de producten na de aflevering van aard en/of samenstelling worden gewijzigd, geheel,

of gedeeltelijk worden beschadigd of over verpakt, kunnen de reclamaties niet in behandeling

worden genomen.

13.6. Retourzendingen zijn slechts toegestaan na voorafgaand overleg mits zij zijn vergezeld van

een retour-advies, vermeldende de reden van het retour en de datum en het nummer van het

factuur, waarmee de producten zijn gefactureerd.

13.7. Indien de reclamatie door Laundryshop.nl gegrond wordt bevonden, kan Laundryshop.nl naar

zijn keuze de producten waarop de reclamatie betrekking heeft herstellen, vervangen of aan

de klant de door hem betaalde koopprijs vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van

de klant op schadevergoeding. De aansprakelijkheid van Laundryshop.nl is te allen tijde

beperkt tot hetgeen in artikel 17 is opgenomen.

13.8. Het indienen van een reclamatie ontslaat de klant nimmer van zijn betalingsverplichtingen.

 

Artikel 14. Reparatiewerkzaamheden

14.1. De in dit artikel genoemde bepalingen zijn van toepassing indien Laundryshop.nl in opdracht

van de klant reparatiewerkzaamheden aan producten uitvoert.

Offerte

14.2. Alvorens een reparatie wordt uitgevoerd, zal een technicus een onderzoek uitvoeren naar de

vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand daarvan zal Laundryshop.nl een

zo nauwkeurig mogelijke begroting opstellen van de benodigde onderdelen, voorrijkosten,

arbeidsloon en eventuele transportkosten.

14.3. Indien de klant besluit op basis van de begroting de reparatie niet te laten uitvoeren, zullen

alleen de voorrijkosten en het arbeidsloon i.v.m. het onderzoeken van de reparatie in

rekening worden gebracht.

Uitvoering van de reparatieopdracht

14.4. Indien tijdens de uitvoering van de reparatie duidelijk wordt dat de begroting zal worden

overschreden, zal Laundryshop.nl overleg plegen met de klant en desgewenst een herziene

begroting opstellen.

14.5. De klant ontvangt een gespecificeerde rekening met betrekking tot de uitgevoerde reparatie.

14.6. Reparaties worden uitgevoerd op het bij de opdracht opgegeven adres.

14.7. Het transport van het product van en naar Laundryshop.nl geschiedt voor rekening en risico

van de klant.

Betaling

14.8. Betaling van reparaties aan producten vindt plaats door middel van een factuur achteraf.

Garantie op de uitgevoerde reparaties

14.9. Buiten de garantie op uitgevoerde reparaties vallen gebreken en storingen als gevolg van het

normale gebruik van het product, die worden veroorzaakt door of aan, al dan niet bij de

reparatie vervangen, onderdelen die vanwege hun aard en afhankelijk van de intensiteit van

het gebruik slijten, zoals rubbers, kunststof en glas.

 

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

15.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Laundryshop.nl,

totdat alle vorderingen die Laundryshop.nl op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn

betaald. De klant heeft evenwel het recht de producten in het kader van zijn normale

bedrijfsuitvoering door te verkopen of te verwerken, tenzij Laundryshop.nl schriftelijk te

kennen heeft gegeven dat de klant deze producten onmiddellijk ter beschikking van Laundryshop.nl moet stellen. Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de

producten en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat evenwel direct op de klant

over na de levering van de producten.

15.2. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de

nodige zorgvuldigheid te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs

van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Laundryshop.nl veilig te

stellen.

15.3. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Laundryshop.nl

daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de

curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Laundryshop.nl.

15.4. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Laundryshop.nl toekomende

rechten onverlet.

 

Artikel 16. Opschorting en ontbinding

16.1. Indien de klant in enig opzicht nalatig mocht zijn in de nakoming van zijn verplichtingen, in het

bijzonder die tot betaling en tot in ontvangstneming van de producten, onverminderd zijn

recht op nakoming te eisen, is Laundryshop.nl te allen tijde gerechtigd, zonder in gebreke

stelling:

 1. de producten voor rekening en risico van de klant naar elders te vervoeren en op te

slaan of in zijn eigen bedrijf opgeslagen te houden;

 1. alle leveranties, onverschillig uit welke overeenkomst ook op te schorten;
 2. alle lopende overeenkomsten door enkele kennisgeving zijnerzijds aan de klant geheel

of gedeeltelijk te ontbinden en de geleverde producten terug te nemen;

 1. van de klant volledige vergoeding van rente, schade en kosten te vorderen.

16.2. In geval de klant in gebreke is, worden alle vorderingen van Laundryshop.nl onmiddellijk

opeisbaar.

16.3. Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de klant, de klant surseance van betaling

aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over

zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant,

heeft Laundryshop.nl het recht (verdere) uitvoering van alle met de klant gesloten

overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te

ontbinden, onverminderd het recht van Laundryshop.nl op schadevergoeding.

 

Artikel 17. Aansprakelijkheid en verjaring

17.1. Laundryshop.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een

direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten

kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18.1 van deze algemene

voorwaarden;

 1. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere

personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

17.2. Indien de locatie niet over de eigenschappen beschikt die de klant aan Laundryshop.nl

kenbaar heeft gemaakt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Laundryshop.nl

daardoor lijdt.

17.3. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van

de door hem aangeleverde gegevens. Laundryshop.nl is nimmer aansprakelijk voor

eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde

gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart Laundryshop.nl tegen alle

aanspraken ter zake.

17.4. Laundryshop.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of

ondeskundig gebruik van de geleverde producten of door gebruik van de geleverde

producten in strijd met de gebruiksinstructies of in de branche geldende normen en waarden

en/of veiligheidsvoorschriften.

17.5. Laundryshop.nl is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of derden wijzigingen

hebben aangebracht aan het product.

17.6. In geen geval is Laundryshop.nl aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt

doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.

17.7. Laundryshop.nl is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, materiële schade of

schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van het product. De klant is er te allen

tijde zelf verantwoordelijk voor dat hij en/of een derde voorzichtig omgaat met het product.

Het gebruik van het product is geheel voor risico van de klant.

17.8. Laundryshop.nl is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van

verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

17.9. Laundryshop.nl is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van

gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde

winst, gemiste besparingen, productieschade, materiaalkosten, transportkosten,

bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade,

milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

17.10. Indien Laundryshop.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de

aansprakelijkheid van Laundryshop.nl beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van

Laundryshop.nl gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering

overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid

van Laundryshop.nl beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product waarop

de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17.11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens

Laundryshop.nl vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment

waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Laundryshop.nl kan aanwenden.

 

Artikel 18. Overmacht

18.1. Laundryshop.nl is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de

overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht.

Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie

wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop

Laundryshop.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Laundryshop.nl niet in staat is

zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; virusinfectie of computervredebreuk door

derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme;

belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer;

werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan

producten bij het transporteren daarvan; ex- en importverboden; branden, storingen en

ongevallen in het bedrijf van Laundryshop.nl; het verbranden van middelen van vervoer van

Laundryshop.nl of het ingeschakelde transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan,

het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.

18.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van

de leverancier van Laundryshop.nl.

18.3. Overmacht geeft Laundryshop.nl het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te

beëindigen, hetzij de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten, zonder tot

schadevergoeding verschuldigd te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de

overeenkomst blijft de klant tot betaling gehouden.

18.4. Indien Laundryshop.nl weet of het vermoeden heeft dat hij de overeenkomst niet tijdig kan

uitvoeren door overmacht, dan stelt Laundryshop.nl de klant daarvan zo spoedig mogelijk op

de hoogte.

 

Artikel 19. Geheimhouding

19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het

kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie

geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de

aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts

gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

19.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Laundryshop.nl

gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen

derden mede te verstrekken, en Laundryshop.nl zich ter zake niet kan beroepen op een

wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan

is Laundryshop.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant

niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor

ontstaan.

19.3. Laundryshop.nl verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de van toepassing

zijnde wet- en regelgeving omtrent privacy.

 

Artikel 20. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

20.1. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Laundryshop.nl worden

voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Laundryshop.nl gevestigd

is.

20.2. Op alle overeenkomsten met Laundryshop.nl is het Nederlands recht van toepassing. De

toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »